Aktualności

Szkolenie Dyżurnych Obsad Stanowisk Kierowania 4/2020.

       W dniach 14.09.2020 r- 05.10.2020 r. przeprowadziliśmy Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Programem szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP zatwierdzonym w dniu 27.06.2011 r. przez Komendanta Głównego PSP. Zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W szkoleniu udział wzięło 13 słuchaczy. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu.

 

Egzaminy końcowe oraz zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020.

W dniach 16-17.09.2020r. odbyły się egzaminy końcowe Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020 realizowanego w dniach 03.03.2020 r - 18.09.2020 r przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego z Taktyki zwalczania pożarów, Taktyki działań ratowniczych i Wyposażenia technicznego przystąpiło 34 słuchaczy. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

 W dniu 18.09.2020 r. zgodnie z rozkazem nr 97 Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w  Częstochowie z dnia 15.09.2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się zakończenie   Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2020 zrealizowanego przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
W zakończeniu udział wzięli:

 • Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
  w Częstochowie mł. bryg. mgr Damian Hajdas wraz z kadrą CS PSP  w Częstochowie
 • Naczelnik Ośrodka szkolenia w Pionkach bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz wraz  z kadrą Ośrodka szkolenia w Pionkach.

 

 

 

 

 

 

Eksperyment pożarowy w Osz w Pionkach

       W dniach 25-26 sierpnia na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadzono eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego o szkieletowej konstrukcji drewnianej, który pomoże w wypracowaniu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla budownictwa drewnianego z przeznaczeniem do użytku wielorodzinnego.

Od 2018 roku Instytut Techniki Budowlanej, we współpracy z Komendą Główną PSP oraz Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie prowadzi badania w przedmiotowym zakresie mając na celu umożliwienie rozwoju budownictwa szkieletowego drewnianego wielorodzinnego, którego w Polsce dotychczas nie praktykowano.

Zwieńczeniem prowadzonych prac był eksperyment pożarowy, który  umożliwił zbadanie w zbliżonych do rzeczywistości warunkach pożarowych zachowanie się drewnianych elementów budynku oraz pozwolił sprawdzić, jaki mają udział w rozwoju pożaru. Zbadanie cech dotyczących bezpieczeństwa pożarowego wyrobów z drewna (np. w zakresie rozwoju pożaru, zapalności i rozprzestrzeniania ognia) pomoże oszacować potencjalne zagrożenia dla użytkowników tego rodzaju budynków oraz strażaków prowadzących w nich działania ratowniczo-gaśnicze.

Wyniki eksperymentu posłużą do wypracowania propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych w zakresie m. in. bezpieczeństwa pożarowego budynków o konstrukcji drewnianej i tym samym pomogą w rozwoju branży budownictwa drewnianego w Polsce.

Na potrzeby eksperymentu zbudowano liczący ponad 110 m2 budynek, składający się z dwóch kondygnacji i czterech modułów. Trzy moduły umieszczono na parterze, czwarty na pierwszym piętrze. W budynku zlokalizowanym na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie wydzielono cztery pokoje, dwie łazienki i korytarz. Obiekt został wyposażony w typowe dla lokalu mieszkalnego instalacje bytowe (wodociągową, elektryczną i wentylacyjną). Wykonano typowe uszkodzenia, które można spotkać w mieszkaniach, takie jak np. otwory w okładzinach na ścianach.

Badanie procesu spalania dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej w pełnej skali odbyło się według scenariuszy pożarowych uzgodnionych z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano realizację różnych wariantów rozprzestrzeniania się ognia: trzy scenariusze pożaru we wnętrzu budynku (niewielki pożar w pomieszczeniu zamkniętym, pożar w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, w pełni rozwinięty pożar w pomieszczeniu) oraz trzy scenariusze pożaru zewnętrznego.

Eksperyment został sfilmowany oraz pobrano próbki, które po badaniach i analizie dostarczą wiedzy w zakresie spełnienia przez elementy budynku wymagań dotyczących odporności ogniowej, stopnia palności (reakcji na ogień) zastosowanych wyrobów budowlanych oraz rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna.

W wydarzeniu udział wzięli:

 • nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
 • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • dr inż. Krzysztof Kuczyński – zastępca dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej,
 • dr Paweł Sulik - kierownik eksperymentu - Instytut Techniki Budowlanej,
 • st. bryg. Paweł Janik – dyrektor CNBOP-PIB,
 • bryg. Ernest Ziębaczewski - dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP,
 • st. bryg. Grzegorz Bugaj – zastępca komendanta SGSP ds. operacyjnych,
 • st. bryg. Maciej Zdęga – zastępca komendanta SA PSP w Poznaniu,
 • mł. bryg. Marcin Szwerniak – zastepca komendanta SA PSP w Krakowie,
 • Mariusz Przygoda – naczelnik Wydziału Kształcenia CS PSP w Częstochowie,
 • Andrzej Schleser - Członek Zarządu Polskie Domy Drewniane,
 • Andrzej Pawłowski – zastępca przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Robert Kowalczyk – burmistrz miasta Pionki,
 • dr Piotr Guzewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
 • Marek Beśka - prezes zarządu stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe,
 • Przedstawiciele firmy UNIHOUSE,
 • Przedstawiciele firmy SAINT-GOBAIN.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski na podstawie materiałów z konferencji oraz informacji prasowej Unibep.pl,

Zdjęcia: st. kpt. Robert Banaszek oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.