Historia

Historia ośrodka - otwórz

 

Ośrodek Szkolenia w Pionkach

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Opisując rys historyczny Ośrodka Szkolenia w Pionkach należy wspomnieć, iż przed rokiem 1998 realizacja  szkoleń na potrzeby ówczesnego województwa radomskim odbywała się na bazie Ośrodka Szkolenia w Kozienicach. Ośrodek Szkolenia w Pionkach powstał w okresie zmian administracyjnych i terytorialnych w kraju gdzie Sejm, niższa izba Parlamentu Polskiego (18 lipca 1998) przegłosował ustawę scalającą dotychczasowe 49 województw w 16 nowych województw.  Pierwsze powołanie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło na mocy następujących aktów prawnych:

 • Zarządzenia Nr 1 z dnia 30 kwietnia 1998 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia PSP oraz określenia ich organizacji i zakresu działania,
 • Decyzja Nr OS 34/7a z dnia 18 maja 1998r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach (§2 - decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 maja 1998r.)

 

Struktura organizacyjna ośrodka składała się z trzech wydziałów: liniowego (kategorii B), nauczania i kwatermistrzowskiego. Pierwszym komendantem ośrodka został Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st. kpt. Gustaw Mikołajczyk. Kadra przewidziana w regulaminie organizacyjnym ośrodka składała się z 17 osób (7 oficerów, 5 aspirantów, 3 podoficerów i 2 strażaków). Na potrzeby realizacji szkoleń uzupełnienie stanowili wykładowcy delegowani z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, oraz wyznaczeni instruktorzy z wydziału liniowego – pełniący służbę na podziale bojowym.  Funkcjonowanie ośrodka kończy się wraz z decyzją nr 109 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11.12.2001 r., na mocy której  wszystkie ośrodki w kraju zostały rozwiązane w tym również Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach. Znaczna część funkcjonariuszy z rozwiązanego ośrodka podjęła służbę w ościennych komendach powiatowych i miejskich, natomiast obiekty ośrodka zostały przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i stanowią Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 4 w Pionkach.  

 

W tamtym okresie od chwili powołania aż do rozwiązania w Ośrodku Szkolenia w Pionkach przeszkolono lub pod jego nadzorem zrealizowanych zostało:

 • 8 kursów podstawowych dla szeregowych PSP (207 osób)
 • 2 kursy chemiczno –ekologiczne (60 osób)
 • 2 kursy obsługi drabin i podestów ruchomych (65 osób)
 • 28 kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy (662 osoby)
 • 19 kursów z zakresu kierowania ruchem drogowym (437 osób)
 • 1 szkolenie dla Dowódców OSP (23 osoby)
 • 1 szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Lasów Państwowych (37 osób)

Łącznie w tym czasie przeszkolonych zostało 1491 absolwentów.

 

Decyzja o rozwiązaniu ośrodka spowodowała powstanie luki w obszarze szkoleniowym na terenie byłego województwa radomskiego. Dlatego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu decyzją Nr 65/2002 z dnia 29 maja 2002 r.  powołuje sekcję szkolenia, w której skład weszło: 2 oficerów i 2 aspirantów. Początkowo zakres funkcjonowania sekcji ograniczał się do doskonalenia kadry z terenu powiatu radomskiego. Z czasem w wyniku znacznego wzrostu potrzeb szkoleniowych w całym województwie mazowieckim sekcja we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie rozpoczęła realizację szkoleń w zawodzie strażaka. Organizowane kursy i szkolenia wspierane były przez oficerów delegowanych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i wyznaczonych dowódców pełniących służbę w podziale bojowym.

Sekcja (w latach 2002-2007) przeprowadziła 57 kursów i szkoleń specjalistycznych, w których przeszkolonych zostało 3187 osób. W tym między innymi:

 • 6 Kursów Nauczania Kwalifikacyjnych Szeregowych PSP, pod nadzorem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (ukończyło 185 słuchaczy),
 • 1 Kurs Nauczania Kwalifikacyjnego Szeregowych PSP, pod nadzorem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (ukończyło 33 słuchaczy),
 • 6 szkoleń chemiczno-ekologicznych (ukończyło 180 funkcjonariuszy).
 • 2 szkolenia służba zastępcza (ukończyło 60 słuchaczy),

 

Sprawne i efektywne działania sekcji szkolenia przy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Pionkach skłoniło kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do podjęcia kroków w kierunku utworzenia Ośrodka Szkolenia w Pionkach. W dniu 28 stycznia 2005 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz dokonał zakupu budynku mieszkalnego oznaczonego, jako M-10 wraz z działką o powierzchni 0,59 ha, który pełnił wówczas funkcję hotelu socjalnego dla mieszkańców miasta. Powyższe daty otwierają pierwszy etap budowy Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który polegał na pozyskania środków finansowych, przygotowaniu przetargów, umów, wniosków i niezbędnej dokumentacji budowlanej, w celach adopcji już istniejących budynków na potrzeby nowego obiektu ośrodka. Budynek usytuowany od strony północnej istniejącej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Pionkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, znakomicie komponuje się w całość architektury kompleksu szkoleniowego przeznaczonego na potrzeby województwa mazowieckiego. Równolegle z pracami związanymi z remontem i adaptacją budynku ośrodka szkolenia w czerwcu 2005 r Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Ryszard Psujek zwrócił się z prośbą do Starosty Radomskiego o przekazanie na potrzeby ośrodka w formie darowizny obiektu przy ul. Przemysłowej (obiekt po byłej stołówce zakładów Chemomontaż). o pow. 1554 m2. Dzięki przychylności władz samorządowych budynek został przekazany przez Starostę radomskiego Pana Zdzisława Kieszkowskiego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na zaplecze techniczne nowo tworzonego ośrodka. 
Działania mające na celu stworzenie kompleksu szkoleniowego służącego kadrze pożarniczej woj. mazowieckiego znalazły swoje odzwierciedlenie w decyzji nr 322/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 marca 2007 r., w której został powołany Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Na czas remontu docelowej siedziby ośrodka kadra dydaktyczna korzystała z pomieszczeń i zaplecza logistycznego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 w Pionkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Struktura organizacyjna powstałego ośrodka składała się z dwóch sekcji: szkoleniowej i logistycznej, łącznie licząc 12 funkcjonariuszy: 7 oficerów, 5 aspirantów. Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia zostaje Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Pionkach st. kpt. Krzysztof Kęska. W lipcu 2007 roku rozpoczęto II Etap Budowy Ośrodka Szkolenia w Pionkach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanego programu rozwoju regionalnego. Po roku prowadzonych prac budowlano – remontowych w lipcu 2008 r. przystąpiono do wyposażania ośrodka w niezbędne środki bytowo - biurowe. W miesiącu listopadzie wraz z pierwszym organizowanym na bazie ośrodka szkoleniem uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,  kadra dydaktyczna przeprowadziła się do nawo oddanego budynku.

Integralną częścią każdego ośrodka szkolenia, szczególnie istotną dla prawidłowego realizowania procesu dydaktycznego jest poligon pożarniczy. Duże zaangażowanie kadry dydaktycznej i słuchaczy szkoleń podstawowych i uzupełniających realizowanych w ośrodku, pozwoliło na systematyczne powiększanie bazy poligonowej, która w chwili obecnej pozwala na realizację niemalże wszystkich celów szczegółowych zawartych w programach nauczania szkoleń w zawodzie strażaka i specjalistycznych. W 2009 r. poligon został wzbogacony o dwukondygnacyjną komorę dymową umożliwiającą prowadzenie testów i różnorodnych szkoleń w symulowanych warunkach zadymienia. Równolegle z rozbudową poligonu szkoleniowego w Pionkach, modernizowana jest baza socjalna i szkoleniowa w Kręsku woj. warmińsko-mazurskie stanowiąca doskonałe zaplecze do realizacji niektórych tematów na szkoleniach podstawowych strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i szkoleniach doskonalących dla nurków Państwowej Straży Pożarnej. Okres tworzenia ośrodka to również nieustanne powiększanie  zaplecza dydaktycznego w postaci sprzętu ratowniczego wykorzystywanego na zajęciach praktycznych. Obecnie do dyspozycji wykładowców znajdują się dwa samochody gaśnicze z pełnym wyposażeniem i samochód techniczny ze sprzętem hydraulicznym. Dodatkowo sprzęt znajdujący się w magazynach ośrodka pozwala na jednoczesne prowadzenie trzech szkoleń różnego typu.

Rozbudowa bazy dydaktycznej ośrodka otworzyła nowe możliwości w nawiązywaniu współpracy z innymi jednostkami szkoleniowymi Państwowej Straży Pożarnej. Przykładem jest organizacja przez Szkołę Główną Państwowej Straży Pożarnej w latach 2009 – 2012 międzynarodowych warsztatów ratowniczych powiązanych z praktyką zawodową dla podchorążych III roku stacjonarnych studiów inżynierskich. Dodatkowo poligon ośrodka regularnie wykorzystywany jest przez sekcje ratownictwa chemicznego i ekologicznego z terenu woj. mazowieckiego do realizacji skomplikowanych scenariuszy ćwiczeń w ramach doskonalenia zawodowego.

Rok 2010 pokazał, że decyzja o stworzeniu bazy socjalno-szkoleniowej na Mazowszu, mogącej przyjąć i zakwaterować tymczasowo dużą ilość ratowników był pomysłem przemyślanym i trafionym. W czasie działań powodziowych ośrodek stał się jednym z punktów koncentracji sił i środków z terenu całego kraj, skutecznie zapewniając zaplecze logistyczne, kwatermistrzowskie dla sztabu i przybyłych kompani odwodowych.

W listopadzie 2012 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Gustaw Mikołajczyk powiększył struktury ośrodka tworząc dodatkową sekcję organizacji i nadzoru poligonów, co ma wpłynąć na stały i przemyślany rozwój bazy poligonowej wykorzystywanej dla potrzeb jednostek organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

Na dzień dzisiejszy tzn. styczeń 2013 r.  kadra Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie składa się z 18 osób (6 oficerów, 8 aspirantów, 1 podoficera, 3 pracowników cywilnych).         

Na dzień dzisiejszy tj. 07.01.2020 r. kadra Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie składa się z 18 osób (8 oficerów, 5 aspirantów, 3 podoficera, 2 pracowników cywilnych).        

Nowa warstwa...
 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.