Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ośrodka Szkolenia w Pionkach

Komendy Wojewódzkiej Państwowej  Straży Pożarnej

w  Warszawie

ROZDZIAŁ 1

Podstawowe zadania ośrodka

 

§1

 

Regulamin organizacyjny Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zwanego dalej „Ośrodkiem”, określa szczegółową organizację ośrodka szkolenia, w tym:

1)   zasady organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

2)   strukturę organizacyjną Ośrodka,

3)   podstawowe zadania i obowiązki Naczelnika Ośrodka Szkolenia,

4)   zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

5)   kompetencje i uprawnienia rady pedagogicznej,

6)   prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

 

§2

Ośrodek organizuje i realizuje:

1)     szkolenia doskonalące dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego,

2)     nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego w KP(M) PSP woj. mazowieckiego,

3)     szkolenia specjalistyczne dla strażaków PSP,

4)     szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej,

5)     testy i ćwiczenia w komorze dymowej,

6)     testy wiedzy w ramach procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego,

7)     szkolenia dla osób cywilnych wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych podmiotów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,

8)     narady służbowe, szkoleniowe, konferencje i sympozja naukowe,

9)     szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności,

10) obozy szkoleniowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,

 

§3

 

W przypadkach uzasadnionych potrzebami ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku można realizować inne rodzaje szkoleń w uzgodnieniu z podmiotami uprawnionymi do realizacji szkoleń specjalistycznych wg odrębnych przepisów i wydawanych w tym zakresie uprawnień lub w przypadku szkoleń nie ujętych programami szkolenia po wcześniejszym uzyskaniu opinii i akceptacji biura właściwego do spraw szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§4 

Ośrodek opracowuje programy szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby województwa.

§5

Ośrodek oprócz procesu dydaktycznego realizuje zadania wychowawcze.

§6

Ośrodek zapewnia niezbędną kadrę dydaktyczną, zaplecze socjalne, logistyczne i sprzętowe zgodnie z określonymi standardami wyposażenia. Zajęcia praktyczne realizowane są na poligonie pożarniczym w Pionkach jak również na obiektach zewnętrznych po uzyskaniu zgody właściciela obiektu.

§7

Ośrodek realizuje proces dydaktyczny również w oparciu o bazę poligonu szkoleniowego w Kręsku, gdzie organizuje:

1)     zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem warunków terenowych położenia poligonu,

2)     odprawy i narady szkoleniowe na potrzeby woj. mazowieckiego,

3)     obozy szkoleniowe dla  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, obozy kondycyjne  dla funkcjonariuszy,

4)     szkolenie i doskonalenie zawodowe grup nurkowych,

5)     inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry PSP. 

§8

Ośrodek jest wiodącym w realizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego na terenie województwa w zakresie:

1)     ratownictwa chemicznego i ekologicznego,

2)     ratownictwa technicznego,

3)     działań poszukiwawczo ratowniczych,

4)     taktyki zwalczania pożarów,

5)     dysponowania sił i środków i koordynowania działaniami ratowniczymi na poziomie stanowisk kierowania,

6)     kierowania działaniami ratowniczo - gaśniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

§9

W Ośrodku działa biblioteka fachowa.

 

ROZDZIAŁ 2

Organizacja kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego

§10

Podstawę procesu kształcenia stanowią programy kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

§11

Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizuje się według rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zatwierdzony plan przekazywany jest do biura właściwego do spraw szkolenia pożarniczego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§12

Warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci na poszczególne rodzaje szkoleń, określają właściwe programy szkolenia i doskonalenia zawodowego.

§13 

W procesie kształcenia obowiązuje przestrzeganie zasad metodyki kształcenia.

§14

Działalność dydaktyczna prowadzona przez Ośrodek obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz samodzielną naukę słuchaczy.

§15

Szkolenie lub doskonalenie zawodowe, o ile program nauczania nie stanowi inaczej, można rozpocząć przy stanie minimum 10 słuchaczy, a zajęcia praktyczne należy realizować w grupach o liczebności od 5 do 10 osób. W toku organizowania ćwiczeń, wymagających zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa, liczebność grup powinna wynosić od 4 do 6 słuchaczy.

§16

Podstawową dokumentację dydaktyczną stanowi dziennik lekcyjny.

§17

Rozpoczęcie oraz zakończenie każdego szkolenia lub doskonalenia zawodowego realizowane jest na podstawie rozkazu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

§18

Przed rozpoczęciem szkolenia lub doskonalenia zawodowego opracowuje się i przedstawia do zatwierdzenia Naczelnikowi Ośrodka Szkolenia plan pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalający:

1)     termin przeprowadzenia szkolenia,

2)     kierownika szkolenia/kursu/doskonalenia zawodowego,

3)     wykładowców i instruktorów poszczególnych przedmiotów,

4)     rozkład materiału nauczania,

5)     organizację i formę egzaminów końcowych jeżeli takie są wymagane programem szkolenia.

§19

W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej Ośrodek realizuje działalność kulturalno-oświatową i sportową.

§20

Nadzór nad słuchaczami szkoleń realizowanych w systemie skoszarowanym po zakończeniu zajęć dydaktycznych do dnia następnego, sprawuje Instruktor Dyżurny wyznaczany spośród funkcjonariuszy Ośrodka w grafiku służb zatwierdzonym przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia.

ROZDZIAŁ 3

Organizacja Ośrodka

§21

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat zamieszczony w załączniku nr 1 do regulaminu Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

§22

1. Ośrodkiem kieruje Naczelnik Ośrodka Szkolenia przy pomocy zastępcy.

2. Do zadań i obowiązków Naczelnika Ośrodka Szkolenia należy:

1)     zapewnienie właściwego i sprawnego funkcjonowania Ośrodka, poligonu szkoleniowego w Pionkach oraz poligonu szkoleniowego w Kręsku,

2)     tworzenie warunków do pełnej i należytej realizacji planów oraz programów szkolenia i doskonalenia zawodowego,

3)     zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4)     sprawowanie wewnętrznego nadzoru dydaktycznego nad realizacją procesu kształcenia,

5)     kontrola realizacji planów zajęć dydaktycznych i programów nauczania,

6)     organizowanie współpracy z Komendantami Powiatowymi /Miejskimi PSP z terenu woj. mazowieckiego w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego dla strażaków PSP oraz szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

7)     zapewnianie warunków nauki i służby odpowiadających wymogom dydaktycznym, bhp, sanitarnym i estetycznym,

8)     udzielanie słuchaczom wyróżnień i kar określonych regulaminem oraz wnioskowanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o wymierzenie kary,

9)     udzielanie słuchaczom przepustek z zajęć dydaktycznych,

10) przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej,

11) przedstawianie Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP propozycji decyzji personalnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Ośrodka,

12) opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych zgodnie z potrzebami ośrodka szkolenia i przedstawianie ich do zatwierdzenia właściwemu  Komendantowi sprawującemu nadzór nad ośrodkiem szkolenia,

13) ustalanie zakresów czynności służbowych dla pracowników Ośrodka i przedstawianie ich do zatwierdzenia właściwemu  Komendantowi sprawującemu nadzór nad ośrodkiem szkolenia,

14) podejmowanie współpracy ze szkołami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi szkołami i cywilnymi placówkami dydaktycznymi w celu podniesienia efektywności kształcenia,

15) prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych komórek organizacyjnych,

16) wnioskowanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego o udzielanie wyróżnień, nagród i kar pracownikom Ośrodka.

 

3. Do zadań Zastępcy Naczelnika Ośrodka Szkolenia należy:

 

1)     zastępowanie Naczelnika Ośrodka podczas jego nieobecności,

2)     nadzorowanie i kontrolowanie pracy sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

3)     zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4)     nadzór nad działalnością materiałowo-techniczną prowadzoną w ośrodku,

5)     nadzór nad inwestycjami finansowymi realizowanymi w ośrodku szkolenia,

6)     nadzór nad właściwym stanem technicznym użytkowanych obiektów, pomieszczeń i sprzętu Ośrodka,

7)     nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu ośrodka,

8)     nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poligonu szkoleniowego w Kręsku

9)     nadzór nad stanem przestrzegania przepisów BHP w ośrodku,

10) zapewnianie środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania,

11) zapewnienie właściwego stanu wyposażenia technicznego Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru nad jego użytkowaniem i konserwacją,

12) prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych komórek organizacyjnych,

§23

1. W skład ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     sekcja nauczania,

2)     sekcja kwatermistrzowsko-techniczna,

3)     sekcja organizacji i nadzoru poligonów,

4)     poligon szkoleniowy w Kręsku,

2. Do zakresu działania sekcji nauczania należy w szczególności:

1)     organizowanie i realizowanie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego,

2)     realizacja działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie przedmiotów określonych w planach i programach nauczania,

3)     analizowanie efektywności szkolenia oraz doskonalenia zawodowego i przedstawiania wniosków w tym zakresie,

4)     planowanie i organizacja doskonalenia zawodowego dla kadry Ośrodka,

5)     współpraca z uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi oraz instytucjami i podmiotami zakresie rozwoju ochrony przeciwpożarowej

6)     przeprowadzanie okresowych testów sprawności fizycznej pracowników KW PSP w Warszawie oraz uczestników szkoleń,

7)     doskonalenie metodyki nauczania,

8)     prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej,

9)     opracowywanie rocznych planów pracy dydaktycznej ośrodka oraz planów dydaktyczno-wychowawczych dla każdego szkolenia,

10) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zapewniających osiągnięcie celów określonych w programach nauczania,

11) opracowywanie planów szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach nauczania,

12) dbałość o sprawność i konserwację sprzętu używanego na zajęciach dydaktycznych,

13) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biblioteki,

14) prowadzenie działalności popularyzującej ochronę przeciwpożarową,

15) za prawidłową realizację zadań wykonywanych przez sekcję nauczania odpowiada Kierownik Sekcji.

           

3. Do zakresu działania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy w szczególności:

1)     administrowanie obiektami Ośrodka oraz majątkiem będącym na stanie Ośrodka,

2)     ewidencjonowanie majątku Ośrodka,

3)     organizowanie i nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania magazynów wraz ze stosowną dokumentacją,

4)     obsługa wojewódzkiej bazy środków gaśniczych i neutralizatorów

5)     zabezpieczenie mienia Ośrodka,

6)     zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów, pomieszczeń i sprzętu Ośrodka,

7)     nadzór nad stanem ilościowym i jakościowym sprzętu technicznego ośrodka,

8)     wykonywanie przeglądów sprzętu technicznego i mechanicznego ośrodka,

9)     prowadzenie gospodarki materiałowej, technicznej i magazynowej,

10) wykonywanie zadań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem zabezpieczenia logistycznego procesu kształcenia w Ośrodku,

11) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej  gospodarki samochodowej,

12) wykonywanie planów kosztów utrzymania sprzętu i obiektów,

13) prowadzenie planowania i sprawozdawczości z działalności Ośrodka,

14) przygotowywanie i ewidencjonowanie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, prowadzenie ich ewidencji,

15) przygotowywanie i ewidencjonowanie zapotrzebowań finansowych zgodnie z wewnętrzną procedurą KW PSP w Warszawie,

16) wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz pracowników i słuchaczy Ośrodka,

17) prowadzenie dokumentacji kadrowej i ewidencji korespondencji,

18) realizacja zadań z zakresu spraw socjalnych,

19) ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Ośrodka,

20) archiwizacja dokumentów,

21) prowadzenie zadań dotyczących zakwaterowania i wyżywienia,

22) zapewnienie prawidłowej obsługi narad organizowanych na bazie obiektów Ośrodka dla kadry PSP woj. mazowieckiego,

23) utrzymanie porządku i czystości w obiektach ośrodka szkolenia,

24) za prawidłową realizację zadań wykonywanych przez sekcję logistyczną odpowiada Kierownik Sekcji.

 

4. Do zakresu działania sekcji organizacji i nadzoru poligonów należy w szczególności:

1)     nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i rozbudową poligonu szkoleniowego w Pionkach,

2)     opracowywanie instrukcji bezpiecznego użytkowania stanowisk do ćwiczeń zlokalizowanych na poligonie w Pionkach.

3)     opracowywanie scenariuszy ćwiczeń realizowanych na poszczególnych stanowiskach zgodnych z ich przeznaczeniem,

4)     nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem stanowisk poligonowych przez wykładowców i innych użytkowników,

5)     opracowywanie  grafików miesięcznych służb instruktora dyżurnego,

6)     nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez KW na potrzeby Ośrodka dotyczącymi tworzenia nowych stanowisk do ćwiczeń na poligonie w Pionkach,

7)     nadzór nad stanem technicznym sprzętu wykorzystywanego w procesie dydaktycznym w Ośrodku,

8)     zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stanowisk poligonowych w tym Komory Dymowej,

9)     nadzór nad stanem technicznym sprzętu ochrony układu oddechowego wykorzystywanego  w procesie dydaktycznym w Ośrodku,

10) koordynacja wykorzystania poligonu szkoleniowego w Pionkach przez JRG woj. mazowieckiego w ramach doskonalenia zawodowego oraz innych jednostek podległych MSW,

11) koordynacja i zapewnienie ciągłości dostarczania środków pozoracji na poligon, niezbędnych do zapewnienia realizacji procesu dydaktycznego na szkoleniach organizowanych przez Ośrodek,

12) współpraca z innymi jednostkami PSP wykorzystującymi bazę poligonową Ośrodka Szkolenia przy organizacji ćwiczeń poligonowych,

13) za prawidłową realizację zadań wykonywanych przez sekcję organizacji i nadzoru poligonów odpowiada Kierownik Sekcji.

§24

Wykaz stanowisk Ośrodka określony jest w załączniku nr 2 do regulaminu Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

Rozdział IV

Rada Pedagogiczna

§25

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia i wychowania.

§26

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia w Pionkach.

§27

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§28

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Naczelnik Ośrodka Szkolenia lub jego zastępca.

§29

1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są obligatoryjnie:

1)     przed rozpoczęciem kursu/ szkolenia,

2)     przed rozpoczęciem cyklu doskonalenia zawodowego.

 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:

1)     na wniosek szkoły nadzorującej bądź biura nadzorującego,

2)     z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§30

Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§31 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 32

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie wyników egzaminów końcowych,

2)     określanie terminów uzyskania zaliczeń końcowych,

3)     opiniowanie wniosków Naczelnika Ośrodka w sprawie:

 • skreślenia z listy słuchaczy na szkoleniach,
 • udzielenia nagród słuchaczom,
 • wymierzania kar dyscyplinarnych dla słuchaczy szkoleń,

§33

Zebrania Rady odbywają przy obecności, co najmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej.

§34

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej zagadnień poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy oraz kadry dydaktycznej Ośrodka, w tym uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Obowiązki i Zadania Kierownika Kursu/Szkolenia/Doskonalenia zawodowego

§35 

Do zakresu zadań Kierownika Kursu/Szkolenia/Doskonalenia zawodowego należy w szczególności:

1)     wykonywanie czynności związanych z rozpoczęciem i zakończeniem kursu,

2)     utrzymanie ładu, porządku i dyscypliny na kursie,

3)     zorganizowanie wyboru samorządu kursu,

4)     prowadzenie bieżącej dokumentacji szkoleniowej kursu,

5)     prowadzenie indywidualnych list obecności słuchaczy skierowanych na szkolenia przez Powiatowe Urzędy Pracy,

6)     pomoc wykładowcom w organizacji zajęć,

7)     przedstawianie Naczelnikowi Ośrodka opinii i wniosków w sprawach dotyczących poziomu dyscypliny na kursie,

8)     wykonywanie czynności związanych z organizacją egzaminów końcowych,

9)     układanie grafików służby wewnętrznej i wartowniczej.

Rozdział VI

Obowiązki i Zadania Instruktora Dyżurnego

§36

 1. Instruktor dyżurny jest organem służbowym Naczelnika Ośrodka, wykonującym jego rozkazy i polecenia.
 2. Służba pełniona jest przez 24 godz., w czasie od 7.30 do 7.30 dnia następnego.
 3. Przebieg służby dokumentowany jest w książce instruktora dyżurnego.
 4. Instruktor zmianowy przeprowadza apel dla uczestników szkoleń realizowanych w Ośrodku w godz. 7.30 oraz 21.30 w celu sprawdzenia stanu osobowego.
 5. Przekazanie i przyjęcie służby Instruktora Dyżurnego (zdający i przyjmujący), meldują osobiście w dni powszednie do godz.8.00. lub w razie potrzeby w dni wolne od pracy telefonicznie Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika Ośrodka.
 6. Umundurowanie: ubranie dowódczo sztabowe lub mundur służbowy.
 7. Podstawowe obowiązki Instruktora Dyżurnego:
 • Wychowawcze oddziaływanie na uczestników szkoleń realizowanych w Ośrodku,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad służby wewnętrznej na szkoleniach i doskonaleniach zawodowych realizowanych w Ośrodku,
 • Przestrzeganie i realizacja zadań wynikających z ramowego rozkładu dnia,
 • Znajomość przepisów i regulaminów dotyczących służby oraz pracy Ośrodka,
 • Podejmowanie decyzji i działań stosownych do poleceń i ustaleń związanych z osiągnięciem gotowości operacyjnej odwodu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego utworzonego na bazie Ośrodka i szkoleń w nich realizowanych,
 • Dowodzenie podległymi funkcjonariuszami w czasie ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych na terenie woj. mazowieckiego,
 • Kontrolowanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń i majątku Ośrodka,
 • Nadzór nad podległą służbą dyżurną,
 • Kontrolowanie wyjść i powrotów uczestników szkoleń z przepustek,
 • Kontrolowanie porządków w rejonie zakwaterowania szkolenia i rejonach zewnętrznych Ośrodka,
 • Nadzór nad ruchem osobowym i pojazdów na terenie obiektów Ośrodka z uwzględnieniem systemu telewizji przemysłowej,
 • Dokonywanie obchodów obiektów Ośrodka w trakcie służby, zarówno w czasie dnia jak i w porze nocnej,
 • Informowanie Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika o wszelkich sytuacjach związanych z naruszeniem zasad BHP na terenie Ośrodka, uszkodzeniem lub kradzieżą mienia Ośrodka oraz złamaniem obowiązujących regulaminów przez osoby przebywające na terenie Ośrodka,
 • Po godzinach urzędowania sprawuje nadzór nad całym Ośrodkiem.

 

 1. Uprawnienia Instruktora Dyżurnego:
 • Kontrola stanu gotowości operacyjnej odwodu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego utworzonego na bazie Ośrodka i szkoleń w nich realizowanych,
 • Udzielanie przepustek krótkoterminowych słuchaczom szkoleń skoszarowanych zgodnie z instrukcją udzielania przepustek.
 • Wydawanie poleceń i rozkazów uczestnikom szkoleń realizowanych w Ośrodku dotyczących:

- pełnej realizacji ramowego rozkładu dnia

- utrzymania porządku, dyscypliny i przestrzegania regulaminu Ośrodka

- podejmowania działań niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa osób i       mienia Ośrodka

 • Posiada uprawnienia do zdjęcia strażaka ze służby pełnionej w Ośrodku i wyznaczenia na jego miejsce innego strażaka po stwierdzeniu poważnych uchybień albo niezdolności strażaka do dalszego pełnienia służby,
 • Podejmowanie adekwatnych działań na okoliczność sytuacji odbiegających od ładu i porządku w Ośrodku (zakłócania ciszy nocnej, awarii, wypadków lekkich),
 • Wnioskowania o wyróżnienie, ukaranie lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do uczestników szkoleń realizowanych w Ośrodku w związku z sytuacjami stwierdzonymi w czasie pełnienia służby.

Rozdział VII

Obowiązki i prawa uczestników szkoleń 

§37

Słuchacze szkoleń i doskonalenia zawodowego organizowanych przez Ośrodek w systemie skoszarowanym, stanowią odwód operacyjny Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

§38

Do obowiązków uczestników szkoleń należy:

1)     przestrzeganie postanowień regulaminu Ośrodka i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku oraz wykonywanie poleceń przełożonych,

2)     systematyczne uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych
planami i programami nauczania,

3)     przebywanie na terenie obiektów Ośrodka w umundurowaniu koszarowym lub służbowym,

4)     opanowanie materiału nauczania określonego programem,

5)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)     pełnienie służb zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w ośrodku szkolenia,

7)     pozostawanie w czasie przebywania na terenie Ośrodka w stałej gotowości bojowej do udziału w działaniach ratowniczych,

8)     dbałość o mienie stanowiące wyposażenie Ośrodka,

9)     uregulowanie zobowiązań wobec Ośrodka przed otrzymaniem świadectwa lub zaświadczenia ukończenia kursu lub w razie wcześniejszego przerwania nauki,

10) przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej,

11) zakaz wnoszenia, spożywania na terenie Ośrodka napojów alkoholowych lub innych środków psychoaktywnych oraz znajdowanie się pod ich wpływem,

12) zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów,

13) niezwłoczne poinformowanie instruktora/kierownika kursu lub przełożonych wyższego szczebla o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających stawienie się w Ośrodku w terminie wskazanym w udzielonej przepustce krótkoterminowej.

§39

Uczestnicy szkoleń mają prawo do:

1)     korzystania z pomieszczeń i wyposażenia ośrodka szkolenia w celach związanych
z nauczaniem, rozwijaniem sprawności fizycznej i wypoczynkiem,

2)     opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osobistej,

3)     rozwijania zainteresowań i zdolności,

4)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,

5)     wpływania na funkcjonowanie ośrodka szkolenia przez działalność
w samorządzie słuchaczy kursu,

6)     korzystania z wyżywienia i zakwaterowania,

7)     zwracania się do przełożonych w sprawach służbowych i osobistych,

8)     krótkoterminowej przepustki na zasadach określonych w regulaminie.

§40

Uczestnik szkolenia może otrzymać w wyjątkowych sytuacjach przepustkę z zajęć dydaktycznych i służbowych udzielaną przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia lub osobę przez niego upoważnioną.

§41

Uczestnika szkolenia można skreślić z listy szkolenia w przypadku:

1)     niedostatecznych postępów w nauce, zgodnie z zapisami programów nauczania,

2)     celowego zakłócanie funkcjonowania Ośrodka skutkującego stanem zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego,

3)     świadomego sfałszowania i niszczenia dokumentacji dydaktycznej; świadomego, celowego niszczenie mienia Ośrodka, mienia prywatnego, obiektów użyteczności publicznej,

4)     nieprzestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w ośrodku szkolenia,

5)     nieobecności na zajęciach dydaktycznych zgodnie z zapisami programów szkolenia,

6)     umotywowanej prośby osobistej słuchacza.

§42 

Skreślenia z listy szkolenia dokonuje Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Naczelnika Ośrodka Szkolenia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§43

Za osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie mogą być przyznane słuchaczom następujące nagrody:

1)     pochwała ustna,

2)     pochwała w rozkazie Naczelnika Ośrodka Szkolenia,

3)     pochwała w rozkazie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

4)     przepustka z zajęć dydaktycznych,

5)     list pochwalny skierowany do przełożonego uprawnionego do mianowania,

6)     nagroda rzeczowa.

§44

 1. W stosunku do słuchaczy naruszających dyscyplinę i nieprzestrzegających regulaminu Ośrodka Naczelnik może nałożyć kary:
 • upomnienie ustne,
 • upomnienie w rozkazie Naczelnika Ośrodka Szkolenia, 
 • czasowy zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania,
 • wnioskować o ukaranie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
 1. W stosunku do słuchaczy naruszających dyscyplinę i nieprzestrzegających regulaminu Ośrodka, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP na wniosek Naczelnika Ośrodka Szkolenia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może skierować wniosek o ukaranie do przełożonego dyscyplinarnego.
 1. Kary dyscyplinarne regulują odrębne przepisy.

Rozdział VIII

Samorząd słuchaczy         

                                  

§45 

 1. Samorząd słuchaczy kursu, zwany dalej „samorządem", może przedstawić radzie pedagogicznej oraz Naczelnikowi Ośrodka Szkolenia wnioski i opinie w sprawach dotyczących pobytu słuchaczy na szkoleniu.

 2.Samorząd wybierany jest w głosowaniu równym i tajnym na zebraniu słuchaczy poszczególnych szkoleń.

3. W skład samorządu wchodzą 3 słuchaczy szkolenia.

4.Pierwsze zebranie połączone z wyborem samorządu, organizuje i prowadzi do momentu wyboru samorządu kierownik szkolenia.

5.Samorząd wyłania ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

6. Przewodniczący samorządu wyznacza funkcje pozostałym członkom samorządu.

 

 1. Samorząd odpowiada za swoją pracę przed zebraniem ogólnym słuchaczy danego szkolenia.

7. Zebranie ogólne słuchaczy może przedstawić wotum nieufności wobec samorządu i dokonać wyboru nowego samorządu.

 8. Do uprawnień samorządu należy:

 

1)         zapoznanie się z treścią programu nauczania i planem pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2)         wyznaczenie przedstawiciela, w przypadku zaproszenia do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej,

3)         współorganizowanie dla słuchaczy zajęć sportowych i działalności kulturalno-oświatowej,

4)         inicjowanie pomocy koleżeńskiej w zakresie nauki,

5)         udział w prowadzeniu kroniki ośrodka szkolenia,

6)         pomoc w pozyskiwaniu środków dydaktycznych,

 

10. Samorząd kończy swoją działalność z chwilą zakończenia szkolenia.

 

Rozdział IX

System oceniania

§46 

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez wykładowców/ instruktorów poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Ośrodku programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

 

 1. Ocenianie ma na celu:

1)     informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)     pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)     motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;

4)     umożliwienie wykładowcom/ instruktorom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie obejmuje:

1)     formułowanie przez wykładowców/ instruktorów wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,

2)     ocenianie bieżące i ocenianie końcowe według skali ocen szkolnych.

 

 1. Przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych słuchaczy należy brać pod uwagę następujące obszary:

1)     wiedza i umiejętności z przedmiotu(ów)/ tematu(ów),

2)     rozwiązywanie zadań i problemów,

3)     zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,

4)     wysiłek wkładany przez słuchacza w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć dydaktycznych.

 

 1. O ile program nauczania nie określa inaczej, w celu oceny osiągnięć słuchaczy (ocenianie bieżące i końcowe) stosuje się pomiar sprawdzający wielostopniowy, oparty na skali ocen szkolnych:

1)     ocena celująca – 6;

2)     ocena bardzo dobra – 5;

3)     ocena dobra – 4;

4)     ocena dostateczna – 3;

5)     ocena dopuszczająca – 2;

6)     ocena niedostateczna – 1

 1. Oceniania dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1)   ocenę celującą (6) otrzymuje słuchacz, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z danego tematu/ przedmiotu na kursie/ szkoleniu,
 • wiedzę i umiejętności wykorzystuje do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z danego tematu/ przedmiotu oraz proponuje nietypowe rozwiązania tych problemów;
 • rozwiązuje zadania z wyższego poziomu edukacyjnego;

2)   ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z danego tematu/ przedmiotu, określony w programie kursu/ szkolenia;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, w tym w celu samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z danego tematu/ przedmiotu, ujętych w programie kursu/ szkolenia;
 • wiedzę i umiejętności wykorzystuje do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3)   ocenę dobrą (4) otrzymuje słuchacz, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych dla danego tematu/ przedmiotu w programie kursu/ szkolenia, przy czym opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, określone przez wykładowcę/ instruktora w przedmiotowym systemie oceniania;
 • poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zdań oraz łatwiejszych nietypowych zadań;

4)   ocenę dostateczną (3) otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone przez wykładowcę/instruktora w przedmiotowym systemie oceniania na poziomie wymagań podstawowych;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

5)   ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje słuchacz, który:

 • ma braki w zakresie wymagań podstawowych z danego przedmiotu, określonych przez wykładowcę/ instruktora w przedmiotowym systemie nauczania, jednakże braki te nie przekreślają możliwości opanowania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego tematu/ przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;

6)   ocenę niedostateczną (1) otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w przedmiotowym systemie oceniania jako podstawowe.

 

 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”, za wyjątkiem „plusa” przy ocenie celującej oraz „minusa” przy ocenie dopuszczającej, jak również „plusa” i „minusa” przy ocenie niedostatecznej, o ile zapisy w programie kursu/ szkolenia nie stanowią inaczej.

 

 1. Przy ocenianiu końcowym nie stosuje się „plusów” i „minusów”.

 

 1.  Słuchacz ma prawo do informacji o uzyskanej ocenie bieżącej, jak i ocenie końcowej z przedmiotów nauczania przewidzianych w programie kursu/ szkolenia.

 

 1.  Wykładowcy/ instruktorzy z poszczególnych przedmiotów mają za zadanie systematycznie dokonywać bieżącej oceny osiągnięć edukacyjnych słuchaczy z uwzględnieniem jak największej liczby obszarów podlegających ocenie.
 2.  Na początku kursu/ szkolenia wykładowcy/ instruktorzy informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w programie kursu/ szkolenia, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy oraz warunkach i trybie poprawiania ocen.

 

 1.  Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, o ile nie zostały one określone w programie kursu/ szkolenia, z wyłączeniem egzaminów końcowych są:

 

 • kartkówka – sprawdzająca stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 3 ostatnich tematów i nie trwająca dłużej niż 15 minut;
 • sprawdzian pisemny – sprawdzający stopień opanowania wiadomości i umiejętności z więcej niż 3 tematów i nie trwający dłużej niż 45 minut;
 • sprawdzian praktyczny – sprawdzający stopień opanowania umiejętności i nie trwający dłużej niż 45 minut;
 • testy sprawności fizycznej;
 • odpowiedź ustna;
 • praca domowa.

 

 1.  Wykładowca przechowuje sprawdzone prace do czasu zakończenia kursu/ szkolenia.

 

 1.  Najpóźniej na tydzień przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wykładowcy/ instruktorzy są zobowiązani do udzielenia słuchaczom informacji o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów, w celu umożliwienia ich poprawy.

 

 

Rozdział X

Egzaminy

 

§47

 

Zasady przeprowadzania egzaminów końcowych określają programy kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

 

§48

 

Jeżeli program nauczania nie określa szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów końcowych, egzaminy należy przeprowadzać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Ośrodka.

§49

 

 1. Egzamin końcowy na kursie/ szkoleniu ma na celu potwierdzenie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy określonych w programie kursu/ szkolenia.

 

 1. Egzamin końcowy na kursie/ szkoleniu przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Naczelnika Ośrodka Szkolenia.

 

 1. W skład komisji egzaminacyjnym na egzaminie końcowym na kursie/ szkoleniu wchodzą minimum trzy osoby w tym:

1)   Naczelnik Ośrodka lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej;

2)   przedstawiciel kadry dydaktycznej z przedmiotu będącego tematem egzaminu końcowego jako członek komisji egzaminacyjnej;

3)   przedstawiciel kadry dydaktycznej z przedmiotu będącego tematem egzaminu końcowego bądź przedmiotu pokrewnego jako członek komisji egzaminacyjnej.

 1. Egzamin końcowy, może składać się z dwóch części:

1)   teoretycznej, która może być przeprowadzana z formie pisemnej bądź ustnej,

2)   praktycznej.

 

§50

 

Zadania egzaminacyjne oraz prace egzaminacyjne słuchaczy należy przechowywać w Ośrodku przez rok od czasu zakończenia kursu/ szkolenia.

 

 

§51

 

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych na kursie/ szkoleniu należy poinformować słuchaczy o zasadach organizacji i formach przeprowadzania egzaminu końcowego na kursie/ szkoleniu.

 

§52

 

 1. Słuchacz, który nie zdał egzaminu końcowego na kursie/ szkoleniu może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

 1. Egzamin poprawkowy na kursie/ szkoleniu przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Naczelnika Ośrodka Szkolenia.
 2. W skład komisji egzaminacyjnej na egzaminie poprawkowym na kursie/ szkoleniu wchodzą minimum trzy osoby w tym:

1)   Naczelnik Ośrodka Szkolenia lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2)   przedstawiciel kadry dydaktycznej z przedmiotu będącego tematem egzaminu końcowego jako członek komisji egzaminacyjnej,

3)   przedstawiciel kadry dydaktycznej z przedmiotu będącego tematem egzaminu końcowego bądź przedmiotu pokrewnego jako członek komisji egzaminacyjnej.

 

§53

 

 1. W trakcie prac komisji egzaminacyjnej na egzaminie końcowym na kursie/ szkoleniu wykorzystuje się następujące dokumenty:

1)   arkusz egzaminacyjny;

2)   arkusz zbiorczy ocen egzaminacyjnych;

3)   protokół egzaminacyjny.

 

 1. W trakcie prac komisji egzaminacyjnej na egzaminie poprawkowym na kursie/ szkoleniu oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 dodatkowo wykorzystuje się kartę egzaminu poprawkowego.

 

 1. Dokumentację egzaminacyjną przechowuje się przez okres przewidziany stosownymi przepisami, na zasadach określonych dla dokumentacji przebiegu nauczania na kursie/ szkoleniu.

§54

 

Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego na kursie/ szkoleniu bądź do egzaminu poprawkowego na kursie/ szkoleniu w wyznaczonym terminie, ma prawo przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Naczelnika Ośrodka Szkolenia.

 

Rozdział XI

Wydawanie świadectw i zaświadczeń

 

§55

 

 1. Absolwenci szkoleń otrzymują świadectwa lub zaświadczenia.

 

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wydaje świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu/ szkolenia bądź uzyskanie określonych kwalifikacji na podstawie prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 1. Sprawy wydawania odpisów i duplikatów świadectw regulują odrębne przepisy.

 

 1. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję otrzymanych i wydanych świadectw oraz zaświadczeń.

 

 1. Druki świadectw i zaświadczeń mogą być wypełniane ręcznie lub maszynowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami.

 

 

Rozdział XII

Postanowienia  końcowe

 

§56

 

Majątek Ośrodka stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§57

 

Funkcjonowanie Ośrodka finansowane jest z budżetu Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

§58

 

Zasady wyżywienia, zakwaterowania, zaopatrzenia i wyposażenia słuchaczy w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej, ekwipunek osobisty oraz wyposażenie Ośrodka w sprzęt kwaterunkowy i specjalny regulują odrębne przepisy.

 

§59

 

Ośrodek używa:

1) stempla nagłówkowego o treści:

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Warszawie

Ośrodek Szkolenia w Pionkach

 

2) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§60

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga I Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

Nowości

Copyright © 2020 OŚRODEK SZKOLENIA W PIONKACH.